EL COMITÉ D’EMPRESA DENUNCIA IRREGULARITATS EN LA TRAMITACIÓ DEL DICTAMEN DEL CONSELL JURÍDIC CONSULTIU SOBRE LA LLEI DE RTVV I DEMANA LA SEUA NUL.LITAT

La base de la denuncia feta pel Comité d’Empresa de RTVV és que una de les conselleres, que va emetre un vot particular contrari a la tramitació de la llei, estava obligada a inhibir-se i no ho va fer. La denúncia s’ha presentat al President del Consell Jurídic Consultiu, al Consell i als Grups Parlamentaris de les Corts Valencianes.

RTREEl Comité d’Empresa de RTVV ha traslladat al Consell Jurídic Consultiu que en el debat sobre el dictamen emés en relació a la Proposició de Llei del Servei Públic de Radiodifusió i Televisió d’àmbit autonòmic es va contravenir el reglament de la institució.

Concretament, el Comité adverteix que en la discussió va participar la Consellera Dª María Luisa Mediavilla Cruz, la qual fou treballadora de RTVV. Esta consellera, a més, va signar un vot particular en el qual argumenta a favor que el CJC emeta un criteri desfavorable a la tramitació de la Proposició de Llei.

LA CONSELLERA VA FER CAS  OMÍS DEL REGLAMENT DEL CJC

El Comité adverteix que Dª. Maria Luisa Mediavilla s’hauria d’haver inhibit, com regula l’article 10 del reglament del CJC:

Los miembros del Consell Jurídic Consultiu tienen la obligación de inhibirse del conocimiento de los asuntos en los que tengan interés o que afecten a personas físicas o jurídicas con las que estén o hayan estado unidos por vínculos profesionales o de parentesco.
La inhibición de un Consejero deberá hacerse por escrito dirigido al Presidente antes de la discusión del asunto, o verbalmente al darse cuenta del mismo en la sección, comisión o Pleno, lo que se reflejará en el acta.
Si se plantearan dudas o discrepancias sobre si debe o no inhibirse algún Consejero, decidirá el Pleno del Consell Jurídic Consultiu en la propia sesión o en una independiente anterior a la deliberación sobre el asunto, según decida el Presidente del Consell Jurídic Consultiu”.

Amb l’existència del seu vot particular és evident que la Consellera no es va inhibir com era la seua obligació, ni la va plantejar al Ple del Consell Jurídic Consultiu, ni este ha pres cap decisió al respecte.

UNA CONSELLERA REINCIDENT

Es dóna la circumstància que Dª Maria Luisa Mediavilla no és la primera vegada que deixa d’inhibir-se en casos en els quals obligatòriament hauria de fer-ho. De fet en l’any 2001, com a magistrada suplent de la sala del Social de TSJ, ja va intervindre de forma irregular en diversos casos en els que estava demandada RTVV mentre ella treballava al mateix temps per a RTVV.  Veure informació

Davant esta situació anòmala, el Comité sol·licita que es convoque una nova sessió plenària del CJC i es debata el dictamen amb suficients garanties i conforme al Reglament que ordena el funcionament de la institució.

EL CJC HAURIA D’ABSTINDRE’S DE VALORAR L’ERO

El Comité també trasllada al CJC que el dictamen emés inclou valoracions sobre el contingut de l’acord d’ERO, instant a no complir un dels seus punts. El Comité considera que el CJC envaeix un terreny, el de la negociació col·lectiva, que la Constitució, la Llei Orgànica de Llibertat Sindical i l’Estatut dels Treballadors reserven als agents socials, empreses, sindicats i representants dels treballadors. 

EL CJC QÜESTIONA LA PROPOSICIÓ DE LLEI DE RTVV I CONVIDA EL CONSELL A NO APLICAR EL PUNT 6 DE L’ACORD DE L’ERO

Si alguna cosa s’ha de posar en relleu del dictamen del Consell Jurídic Consultiu és la seua falta de rigor. Dir, per exemple, que RTVV SAU no existeix és desconéixer la realitat. I clar, quan les premisses fallen, les conclusions també. L’informe dóna molts consells que semblen interessats, però fonamenta molt poc tot allò que diu. I diu coses tan grosses com que el Consell no hauria d’aplicar la clàusula sisena de l’ERO.

És d’esperar que el dictamen no siga una maniobra del Consell per posar pals en la roda de les Corts, que són les úniques que intenten avançar en contrast amb la inoperància del Consell.

La trista realitat és que l’anomenat govern a la valenciana només ens ha portat més tortura laboral, més indecisions i més sensació de sentir-nos enganyats perquè, igual que amb el PP, les coses semblen estar decidides i nosaltres molestem. 

MOLT QUE QÜESTIONAR I POC AVANÇAR

14431780422031L’informe del Consell Jurídic Consultiu qüestiona el primer punt de la Disposició transitòria novena de la Proposició de Llei del Servei Públic de Radiodifusió i Televisió d’Àmbit Autonòmic, de titularitat de la Generalitat i en el qual es diu:

La contractació temporal en la nova Corporació i les societats que en depenguen tindrà caràcter excepcional i per a la provisió dels llocs que, per raons d’urgència o altres degudament justificades, hagen de ser coberts de manera temporal, caldrà ajustar-se a les obligacions contretes en l’acord que va posar fi a l’expedient de regulació d’ocupació d’extinció del grup RTVV subscrit al seu dia.”

En el seu raonament, el CJC qüestiona que siga aplicable el punt 6 de l’acord de l’ERO per a les primeres contractacions que haja de fer la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació. L’acord recollia el següent:

La ley 4/2013 no cuestiona que en un futuro próximo la Generalitat vuelva a ejercer los derechos derivados del artículo 56 del Estatuto de Autonomía y la correspondiente reapertura de los servicios de la radio y la televisión pública.

En caso de que la mencionada reapertura se produjera en los dos años siguientes a partir de la fecha de la finalización establecida para proceder a las extinciones de contrato de trabajo del presente ERE, el 30 de junio de 2015, las dos partes acuerdan que esta medida implicaría la prioridad en la contratación por parte de la nueva radio televisión de los actuales trabajadores de RTVV SAU que así lo soliciten.

La prioridad operará en las contrataciones de carácter temporal hasta tanto se celebren pruebas selectivas y, en todo caso, en éstas, computarán en fase de valoración de méritos con carácter diferenciado de cualquier otro: haber trabajado en RTVV, haber accedido mediante proceso selectivo y la antigüedad.”

L’acord de l’ERO d’extinció va ser subscrit per RTVV SAU, que es troba en procés de liquidació, però no totalment finiquitada com apunta equívocament l’informe del CVC en la seua pàgina 30. L’acord de l’ERO va ser avalat el seu dia pel Consell de la Generalitat, en tant que tenia repercussions pressupostàries i de recol·locació d’una trentena de treballadors. En la sessió del 2 de maig de 2014 el Consell no va posar cap objecció al conjunt de l’acord assolit.

Posar en dubte l’aplicació d’un punt de l’acord que va ser sotmés a la consideració de Comité d’Empresa i votat en assemblea pels treballadors de RTVV SAU pot implicar la no execució en la seua totalitat de l’acord signat a les 23:30 del 23 de març de 2014, un text que desplega els seus efectes fins a dos anys després del 30 de juny de 2015.

EL CJC TAMBÉ IGNORA LA LLEI 12/2015

Este punt 1 de la disposició addicional novena no fa sinó recollir l’acord de l’ERO per als contractes temporals de posada en funcionament de la futura RTVV i traslladar a la pràctica la disposició addicional segona de la Llei 12/2015, de 29 de desembre , de la Generalitat sobre recuperació del servici públic de radiodifusió i televisió , on es recull que “En l’elaboració de la futura llei, s’haurà de tenir en especial consideració l’experiència acumulada i el sistema d’accés del personal al servei de l’antiga RTVV, SAU.”

Entenem, per tant, que es pot millorar la redacció, però no és possible contravenir un acord i una llei votada per les actuals Corts fa mig any.

L’ÚNICA EIXIDA, LA NEGOCIACIÓ

L’informe del CJC també apunta:

“Cuestión distinta, que deberá ser valorada por el legislador autonómico, es que, como consecuencia de los procesos judiciales pendientes sobre la constitucionalidad de la Ley de supresión de la prestación de los servicios de radiodifusión y televisión, como también de disolución y liquidación de Radiotelevisión Valenciana, SAU, y sobre el expediente de regulación de empleo relativo a la extinción de las relaciones laborales de la plantilla anterior, deba proceder a adoptar las medidas necesarias en relación con el personal de la extinta RTVV, SAU en los términos que acordaran, en su caso, las resoluciones judiciales.”

Este punt, en relació a la suposada inseguretat jurídica que s’apunta en un dels dos vots particulars, ens situa de nou en la proposta que el Comité d’Empresa va traslladar en abril als grups polític que donen suport a l’actual Consell i també al propi Govern valencià per via del Secretari Autonòmic de Comunicació, José Maria Vidal, en la reunió del 14 d’abril.

En l’esmentada proposta del CE es recull un acord de conciliació a l’Audiència Nacional , amb la implicació del 6 sindicats presents al Comité d’Empresa, que permet desblocar el conflicte judicial amb la retirada de la demanda presentada per la CGT i un pla d’incorporacions progressives conforme el model acordat per les Corts i respectant els drets laborals dels extreballadors.

Esta proposta sempre ha sigut més avantatjosa per a totes les parts perquè facilita la recuperació del servei públic de ràdio i televisió públiques en temps més curts; fa possible la recuperació de treballadors del sector audiovisual; és coherent amb la llei 12/2015, i dota de la major seguretat jurídica al procés de recuperació del servei públic de radiodifusió i televisió d’àmbit autonòmic.

Proposició de Llei de la nova RTVV

VALENCIA, 09/05/2016.- Los portavoces de los diferentes grupos políticos de la comisión parlamentaria de Radiotelevisión Valenciana en un momento de la misma, que vota la propuesta de texto normativo de la futura ley del servicio público de radiotelevisión. EFE/Manuel Bruque 4651#Agencia EFE

Foto: EFE / Manuel Bruque

Per l’interés que desperta, i per la transcendència que té per al futur del conjunt d’extreballadors de RTVV, ací teniu la Proposició de Llei del Servei Públic de Radiodifusió i Televisió d’àmbit autonòmic, de tituralitat de la Generalitat.

El text es va aprovar per la Comissió de Radiotelevió Valenciana i de l’Espai Audiovisual el 9 de maig, amb els vots a favor de Pspv, Compromís i Podem, l’abstenció de Ciutadans i el vot en contra del PP.

El text registrat ha estat elaborat per la Comissió de Ponents integrada per Antonio Montiel, Fran Ferri, Rosa Maria Peris, Antonio Subiela i Jorge Bellver. Prèviament a la seua redacció, la Comissió va escoltar , al llarg de 5 sessions, la compareixença de 15 ponents relacionats amb el sector audiovisual.

El passos que ha de seguir ara la tramitació són els següents:

  1.  Informe previ del Consell, que podria aprovar-se el divendres 13.
  2. Presa en consideració per part del Ple de les Corts, previsiblement el 25 de maig.
  3. Presentació d’esmenes
  4. Aprovació per part del Ple de Les Corts del text definitiu. A finals de juny o inicis de juliol.
  5. Elecció del Consell Rector i del Director general. A finals de juliol o començament d’agost si s’habilita calendari parlamentari.
  6. També està previst que el Comité d’Empresa de RTVV puga comparèixer davant la Comissió.

Entre les esmenes anunciades pel síndic de Podem, Antonio Montiel, figuren:

  • Demanar al Consell la transferència de crèdits necessaris per a posar en marxa la nova RTVV i poder fer les primeres contractacions. Estem parlant d’una partida de vora 27 milions €.
  • Introduir en l’articulat el sistema de contractació temporal a través de borses de treball per a fer front a contingències de càrrega de treball.

drets-laborals

OLTRA O COM INCOMPLIR COMPROMISOS NEGANT PROMESES

Sra. Vicepresidenta:

Fa huit mesos la Intersindical li va dirigir a una carta oberta que, malauradament, continua vigent. I així continuarà si insisteix a enrocar-se en discursos com el que féu divendres passat a Elx. Allí, en la roda de premsa, va fer tres afirmacions: que el Consell no ha incomplit cap promesa als treballadors de RTVV, que estos són el col.lectiu que més vegades s’ha reunit amb el Consell i que el govern valencià està seguint el seu full de ruta.

oltra-jupetc3ad-roigLa veritat és que té raó quan afirma que el govern valencià no ha realitzat cap promesa. La millor prova és que difícilment hauria pogut fer-la quan mai no s’ha dignat a reunir-se amb els representants dels treballadors. Ni vostè, ni el president Ximo Puig. Els nostres contactes amb el govern valencià s’han limitat a José Maria Vidal i ell sempre s ‘ha negat a tractar cap qüestió de tipus laboral. La postura de Vidal, tot cal dir-ho, és coherent amb allò que vosté planteja, que no és altra cosa que dir que el nostre interlocutor no és el Consell, sinó les Corts Valencianes.

Les Corts són les responsables d’establir quin és el model de la ràdio i televisió públiques però això no eximeix l’executiu d’abordar, fins on siga possible, els problemes jurídics i laborals que afecten els extreballadors. La seua, senyora Oltra, és una simple excusa per no negociar res.

Els representants dels treballadors han fet i continuen fent propostes als grups parlamentaris sobre el nou model de RTVV i podem assegurar-li que no hem trobat cap problema a l’hora de fer-los-les arribar. Els problemes han sorgit quan hem intentat lliurar al Consell les nostres iniciatives per trobar solucions laborals justes, sostenibles i amb totes les garanties jurídiques.

Es pot afirmar que el Consell no ha incomplit promeses, però només en la mesura que no se sent responsable ni ha assumit com a propis els compromisos assolits pels seus membres i les formacions polítiques que li donen suport. Vosté mateixa, megàfon en mà, va dir que el millor de RTVV eren els seus treballadors i que sempre anava a estar al seu costat. El mateix va assegurar Ximo Puig. També els partits polítics han manifestat el seu compromís amb els treballadors. I ho han fet per separat i també de forma conjunta i formal al voltant d’una mateixa taula. Li parlem de reunions on seien representants del PSPV, Compromís , Esquerra Unida i Podem. Pregunte’ls a ells.

trioEl consens al voltant de RTVV i el paper que havien de jugar els treballadors en la seua recuperació també es va veure reflectit en la presència destacada que es va voler donar al Comité d’Empresa en la firma del pacte del Botànic i en la presa de possessió tant de Ximo Puig com del seu Consell.

Afirma vosté que el govern valencià està seguint el seu full de ruta. Nosaltres no sabem quin és i pensem que tenim dret a saber-lo i a ser part activa en ell. Entre altres coses perquè és molt probable que eixe full no vaja enlloc sense la participació dels treballadors.

Les negociacions no sempre acaben en acords, però és irresponsable negar-se a encetar negociacions i malbaratar possibles acords. Sobre tot, quan tant hi ha en joc.

OLTRA, EN 2011: “EL VALOR MÉS GRAN DE RTVV SÓN ELS TREBALLADORS I LES TREBALLADORES. ANEM A ESTAR AMB VOSALTRES”

EL CONSELL FUIG DE LA SOLUCIÓ NEGOCIADA PER A RTVV

audiencia

El Consell prefereix una sentència de nul·litat que ens coste als valencians 200 milions d’euros a negociar una solució pactada.

COMUNICAT DEL COMITÉ D’EMPRESA DE RTVV

Els 6 sindicats presents al Comité d’Empresa de RTVV han constatat hui que el Consell rebutja explorar la via de la negociació per a trobar una solució al problema laboral derivat del tancament de l’empresa.

En una reunió mantinguda amb el Secretari Autonòmic de Comunicació, José Maria Vidal, i els tres membres del Consell de Liquidació de RTVV, s’ha evidenciat que el Govern valencià no té voluntat per seure a negociar una eixida pactada al conflicte laboral. El Comité ha escoltat, amb estupor, com el Secretari Autonòmic valorava com a millor opció una sentència de nul·litat de l’ERO.

Inexplicablement, l’executiu valencià continua jugant a la ruleta russa amb una sentència que, en cas de dictar la nul·litat de l’ERO, seria tremendament onerosa per a les arques de la Generalitat, amb un cost pròxim als 200 milions d’euros.

En la reunió, els sindicats hem plantejat un marc negociador orientat a aconseguir 4 objectius que considerem comuns amb el Consell:

1.-Facilitar la recuperació del servei públic de ràdio i televisió públiques el més aviat possible.
2.- Fer possible la recuperació del major nombre de treballadors del sector audiovisual, assolat pel tancament de RTVV SAU a finals de 2013.
3. Desenvolupar el contingut de la disposició addicional segona de la LLEI 12/2015, on es recull que “en l’elaboració de la futura llei, s’haurà de tenir en especial consideració l’experiència acumulada i el sistema d’accés del personal al servei de l’antiga RTVV, SAU”.
4. Dotar de la major seguretat jurídica al procés de recuperació del servei públic de radiodifusió i televisió d’àmbit autonòmic.

En este sentit hem plantejat un reconeixement de les parts i un calendari de negociacions. Les evasives del Consell a treballar per una eixida negociada consensuada aboca als sindicats a concentrar els seus esforços en la via judicial per aconseguir una sentència favorable , tant en la demanda activa a l’Audiència Nacional, com en totes aquelles que es puguen plantejar, a partir d’ara, per defendre els drets dels treballadors d’RTVV.

Ruleta-rusa

Jugant a la ruleta russa

El Comité vol subratllar que el Consell ha estat emprant tàctiques dilatòries des de l’estiu i els extreballadors de RTVV ja no tenim més temps. D’ací un mes s’haurà esgotat la prestació de desocupació per a la majoria i el Comité farà una crida per incrementar les mobilitzacions al carrer. El Comité reitera la seua voluntat de negociar en el moment que l’executiu presente una proposta seriosa dirigida a trobar un acord.

Els sindicats lamenten que el Consell ignore el treball efectuat pel grups parlamentaris que li donen suport, on sí que s’ha arribat a un consens per a propiciar una solució negociada amb els sindicats.

A partir d’ara, la responsabilitat d’embolicar encara més el front judicial és única i exclusivament de l’actual Consell. Ja no es justifica excusar-se en la nefasta gestió del govern del PP, perquè la decisió de no solucionar el conflicte en una mesa negociadora evitant els tribunals és de l’actual Consell i de la persona en qui ha delegat.

Igualment, considerem que, en contrast amb l’actitud mantinguda durant la passada campanya electoral, els partits del Consell han jugat amb el futur dels treballadors alimentant promeses que ara no tenen la voluntat de mantenir ni de concretar. Lamentablement, haurem de concloure que este Consell dóna per bona la política laboral del PP a RTVV

 

 

RTVV ENVIARÀ PER CORREU POSTAL ELS CERTIFICATS D’EMPRESA CORRESPONENTS A LA DECLARACIÓ DE LA RENDA DE 2015

RENDAAl llarg dels pròxims dies els treballadors i treballadores de RTVV rebrem per correu postal la certificació d’empresa acreditativa de les retencions practicades i dels ingressos efectuats , així com la resta d’informació que ha d’incloure’s en la Declaració de la Renda corresponent a l’exercici de 2015.

Els liquidadors han traslladat al Comité d’Empresa que , malgrat les reticències inicials, finalment compliran amb el que recull el Reglament de l’IRPF.

Si algun treballador/a ha canviat de domicili cal que ho notifique a l’empresa a través del correu electrònic organitzaciolaboral@rtvv.es

La majoria dels treballadors rebran la certificació corresponent al pagament de la part proporcional de la paga extra de 2012 abonada en 2015. Aquells que treballaren algun mes de 2015, també voran reflectit eixe concepte en el certificat.

El Comité d’Empresa ja va advertir als actuals liquidadors de l’obligació que tenien de fer arribar als treballadors la informació corresponent al certificat d’empresa. Hisenda ja va multar RTVV en 2014 per no entregar a temps el certificat per la Declaració de la Renda de 2013.

EL COMITÉ D’EMPRESA INDIGNAT PERQUÈ LA COMISSIÓ DE RTVV A LES CORTS NO CITA CAP REPRESENTANT DELS TREBALLADORS

918455_1

El Comité d’Empresa d’RTVV considera que s’està menyspreant els treballadors d’RTVV si no se’ls convoca a comparèixer en la Comissió parlamentària de Les Corts valencianes. Cap partit amb representació en l’hemicicle valencià ha considerat convenient que la veu dels treballadors s’escolte en l’òrgan que va a dissenyar el futur model de la ràdio i la televisió pública dels valencians.  

El Comité també valora com decebedora la compareixença del Secretari Autonòmic de Comunicació, José Maria Vidal, que en cap moment s’ha referit al futur laboral de la plantilla d’RTVV. Fins i tot, no ha respost a les preguntes del síndic de Podem, Antoni Montiel, sobre el procés de reincorporació dels treballadors. També és decebedor que cap dels dos partits en el Govern s’haja referit al conflicte laboral, clau de volta de la solució del futur d’RTVV.

LES CORTS DONEN EL PRIMER PAS PER RECUPERAR RTVV. ARA ÉS EL MOMENT DE LA NEGOCIACIÓ

Amb l’aprovació ahir de la Llei per a la recuperació del servei públic de radiodifusió i televisió d’àmbit autonòmic, la Generalitat ha començat a revertir el colp d’estat mediàtic que es va perpetrar el 27 de novembre de 2013,  quan les Corts, amb els vots en solitari del PP,  van aprovar la llei Llei 4/2013, de Supressió de la Prestació dels Serveis de Radiodifusió i Televisió d’Àmbit Autonòmic, que s’acompanyava de la dissolució i liquidació de RTVV , SAU.

fotosagencias20131127153742És objectivament positiu que el País Valencià haja deixat de ser l’únic territori europeu amb llengua pròpia que s’autolimitava la possibilitat de tenir uns mitjans públics. Com també és objectivament positiu que cap de les 5 forces polítiques s’haja oposat a la recuperació de competències i a la creació d’una nova radiotelevisió pública. PSPV-PSOE, Compromís i Podemos van votar a favor (53 vots) mentre PP i Ciudadanos (40 vots) s’abstenien.

És objectivament positiu que amb esta llei s’avança per a fer possible que la ciutadania puga  gaudir d’uns serveis públics de ràdio, televisió i multiplataforma mediàtica, tal i com reclamava la ILP que signaren vora 100.000 ciutadans de totes les comarques del País.

Esta valoració positiva va en el plat de la balança dels partits que donen suport a l’actual Consell, igual que en l’altra part queda un immens exercici de cinisme per part d’aquells diputats del PP que, després d’haver destrossat el sector audiovisual i haver acomiadat 1.600 treballadors en l’ERO més brutal de la crisi econòmica, ara són els primers a exigir postures maximalistes per a recuperar la ràdio i la televisió que manipularen, saquejaren i tancaren.

UNA RECUPERACIÓ A DOS VELOCITATS

Vol dir que això que estem plenament satisfets? És evident que no. Ja hem dit que una major voluntat política hauria permés tindre ja en funcionament una ràdio i una televisió autonòmiques. En este sentit cal destacar que, malgrat les propostes concretes, realistes i flexibles plantejades pel Comité d’Emprsa, el govern valencià s’ha negat sistemàticament a negociar amb els representants dels treballadors i que, a hores d’ara, continuem sense tindre un interlocutor.

eb343-vintage24Siga com siga, el text aprovat ahir inclou algunes propostes del Comité d’Empresa, com el reconeixement al “drama social i econòmic per als treballadors i les treballadores de l’empresa i per al conjunt del sector audiovisual” . O que “en l’elaboració de la futura llei, s’haurà de tenir en especial consideració l’experiència acumulada i el sistema d’accés del personal al servei de l’antiga RTVV, SAU.” Este punt, incorporat en la disposició addicional segona, va tindre 66 vots a favor i 28 abstencions. És a  dir, cap partit s’oposa a que les oposicions i l’antiguitat estiguen en els criteris de la reincorporació dels treballadors a la futura RTV.  I això és fruït d’un treball poc visible que el Comité d’Empresa ha fet al llarg d’estos mesos.

Sobre esta base treballarem en la nova etapa que ara s’obri, i que haurà de concretar-se en la redacció de la nova  Llei reguladora dels serveis de radiodifusió i televisió de la Generalitat Valenciana. Sobre la dimensió del nou projecte ja hem dit la nostra a les Corts: un servei públic no pot ser de low cost, i els experts han posat xifres en un informe rigorós. Sobre els terminis exigirem als Liquidadors i als parlamentaris que complisquen amb la literalitat de la llei i amb la voluntat política que proclamen als seus discursos. Quan més prompte, millor.

Sobre la possibilitat d’emetre en proves o fer emissions provisionals som clars: una cosa és preparar les instal.lacions per a la futura radiotelevisió i altra emetre de forma improvisada defraudant totes les expectatives de la ciutadania i sense totes les garanties de control i governança que tant es reclamen. Esperem, com va dir el síndic de Podemos,  que “l’emissió en proves es reduirà a les tasques prèvies per fer possible l’emissió definitiva”.

SENSE OBSTACLES PER A LA RESOLUCIÓ JUDICIAL.

Finalment, la llei aprovada deixa les mans lliures perquè el PSOE retire el recurs d’inconstitucionalitat a la llei de tancament i la via judicial, centrada en l’Audiència Nacional, puga resoldre’s.

Si el Consell vol traduir les seues promeses en fets, haurà de ser coherent en la seua actuació davant l’Audiència. I com  molt bé sabem, en tot procés judicial s’obrin fases successives: la prèvia a la vista oral, on la conciliació entre les parts és possible; la vista, amb la seua corresponent sentència, i la fase dels recursos, que allargaria més encara el problema. La solució  més ràpida, barata i segura, és la de la conciliació entre les parts. Instem a que s’aposte per esta via.

COMITÉ D’EMPRESA RTVV:NO VOLEM HOMENATGES, VOLEM JUSTÍCIA

El comité d’empresa d’RTVV valorem de forma positiva el procés de recuperació del servei públic de ràdio i televisió dels valencians. No obstant això, hem de mostrar la nostra preocupació perquè l’esborrany de llei no satisfà les nostres reivindicacions ni marca un camí clar per a la recuperació plena del mitjà de comunicació autonòmic.

4119312w-640x640x80Per una part comprovem, amb estupor, que el PP ens utilitza com a motiu denfrontament polític quan el que cal esperar d’aquells que tancaren RTVV és un mínim de decència i silenci respecte al col·lectiu de treballadors.

Per altra banda, és el moment de dir les coses clares i pel seu nom: no reparar la injustícia laboral comesa pel PP és perpetuar-la. El govern valencià i els partits que el sustenten en el parlament han tingut, i tenen, l’oportunitat de fer-ho. Si més no, així ens ho prometeren durant la campanya electoral dels comicis autonòmics. Volien reparar els drets laborals dels treballadors d’RTVV.

Valorem positivament la inclusió en el text de l’esmena que reflecteix que “en l’elaboració de la futura llei, s’haurà de tenir en especial consideració l’experiència acumulada i el sistema d’accés del personal al servei de l’antiga RTVV SAU”. Exigim als partits progressistes que complisquen les seues promeses i recuperen la dignitat d’uns treballadors i unes famílies als quals- d’un dia per a un altre- se’ls va canviar el seu futur. Per això, la nova llei de creació ha de reflectir el reconeixement dels drets adquirits pels treballadors en els processos públics basats en capacitat, igualtat, mèrit i publicitat, així com l’antiguitat en l’empresa.

RECONÈIXER ELS DRETS DELS TREBALLADORS, FER UNA RTV AMB FUTUR

A més, considerem que s’està confonent la necessària emissió en proves d’un mitjà de comunicació, que s’ha de fer amb una plantilla definida i suficient, amb la reobertura provisional d’RTVV. Aquesta última solució estaria fóra del control democràtic i condemnada a ser una rèmora per al futur, tant des del punt de vista jurídic com econòmic. En qualsevol cas, ens mantindrem vigilants en què el procés siga legal i transparent.

El comité d’empresa i els sis sindicats que el composen ho hem expressat de totes les formes possibles: estem disposats a negociar i trobar una solució per evitar situacions judicials posteriors que només serien responsabilitat dels qui ara governen. El col·lectiu de treballadors d’RTVV té assumit que la retallada en el redimensionament de la plantilla serà considerable, un fet que pocs valoren. Nosaltres, com a representants dels treballadors, creguem que és possible redreçar la situació i esperem molt més de les formacions progressistes que governen i dels grups parlamentaris escollits pel poble valencià.

maig 2016
M T W T F S S
« Apr    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Segueix

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: